ใครที่อยากไปเรียนต่อที่ไต้หวันมาทางนี้เลย! ทุนรัฐบาลไต้หวัน "MOE Scholarship" ประจำปีการศึกษา 2021 สำหรับนักศึกษาไทยเพื่อไปเรียนต่อปริญญาตรี โท หรือเอกที่ไต้หวัน โดยไม่จำกัดคณะ และสำหรับปีการศึกษา 2021 นี้ทุนรัฐบาลไต้หวันเปิดรับนักเรียนไทยจำนวนทั้งสิ้น 18 คน มาดูรายละเอียดกันเลย


ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 • Electrical Engineering

 • Computer Science

 • Molecular Medicine

 • Arts

 • MBA


เงินทุนสนับสนุน :

- ค่าเล่าเรียน : 40,000 NTD/ ภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัย 36 แห่งมอบทุนค่าเล่าเรียนสนับสนุนเพิ่มเติม)

เงินรายเดือน :

- ระดับปริญญาตรี 15,000 NTD/ เดือน

- ระดับปริญญาโทและเอก 20,000 NTD/ เดือน

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564

ผลการเรียน :

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.6 (สำหรับยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีและโท)

- ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.0 (สำหรับยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาเอก)

คะแนนภาษา :

- หลักสูตรภาษาจีน : TOCFL B1 ขึ้นไป

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ : TOEFL 550 (CBT 213 หรือ IBT 79) หรือ IELTS 6.0 หรือ TOEIC 750 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 • 2021Taiwan Scholarship Directions for Thai Students

 • สำเนาพาสปอร์ตและทะเบียนบ้าน

 • สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดและทรานสคริปต์ (หากเอกสารไม่ใช่ภาษาจีนหรืออังกฤษจะต้องแปลมาด้วย)

 • สำเนาเอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครทุนได้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันแล้ว (เช่น สำเนาเอกสารการโอนเงินค่าสมัครเรียน ใบสมัครเรียน หรืออีเมลตอบรับการสมัครจากมหาวิทยาลัย)

 • สำเนาผลวัดระดับทางภาษาตามที่กำหนด

 • Reference letter 2 ฉบับ จากครูใหญ่, อธิการบดีมหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อและปิดผนึกจดหมาย


วิธีการสมัคร

1.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

2.หากมาส่งเอกสารด้วยตนเอง ให้วางเอกสารไว้ในกล่องและเซ็นชื่อที่ป้อมรปภ. หน้าสำนักงานฯ


ส่งเอกสารมาที่

Education Division

Taipei Economic and Cultural Office in Thailand

40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66, Vibhavadi-Rangsit Road, Talat Bangkhen, Laksi,

Bangkok 10210 Thailand


ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)

โทรศัพท์ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203

Line : @TTedu


ขอบคุณข้อมูลจาก : Taiwan Education Center,Thailand