เปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่


ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ

  • ผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป
  • ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง
  • เป็นผู้ส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน ถึงจะเข้าข่ายได้รับมาตรการเยียวยาดังกล่าว


มาตรการเยียวยาที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับมีดังนี้

1.ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

  • ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน
  • กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

2.การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน


3.ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 64


ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการ ‘เราชนะ’ ที่รัฐฯ จ่ายเยียวยา 3,500 บาท นาน 2 เดือน เพราะได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการนี้แล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์