ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการเยียวยารอบ 2 ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ขยายเวลา ‘เงินกู้ฉุกเฉิน’ 10,000 และ 50,000 ไปจนถึงมิถุนายน 64 โดยแบ่งเป็น 2 โครงการดังนี้

1.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย


สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน)  ในวงเงิน 10,000 บาท ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท


วัตถุประสงค์ : เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำหรืออาจตกงาน

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรไม่มีรายได้ประจำ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 30 มิถุนายน 64 หรือจนกว่าครบกรอบวงเงินโครงการแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน


คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
  • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
  • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2.สินเชื่อเสริมพลังฐานราก


วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท


วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ/บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า/ภัยทางเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

วงเงิน :

- ผู้ประกอบการรายย่อย/อาชีพอิสระ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ราย

- ผู้มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ราย

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 64


คุณสมบัติ

  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
  • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 มกราคม 64 นี้เป็นต้นไป


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/3qk5TbJ, https://chill.travel/3shRqiu