ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าในพื้นที่สีแดง เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3-6 เดือน


ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน คือลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

2.เลือกเมนู ‘ลงทะเบียนพักหนี้ 28 จังหวัด’

3.กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ ตามความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน

4.เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 14 วัน ทั้งนี้ ลูกหนี้แต่ละรายจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี


สอบถามเพิ่มเติม ‘ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน’ Call Center 1115