ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ม.ค. มีอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแผนแรกตั้งใจให้มีวัคซีนครอบคลุมประชาชนอย่างน้อยครึ่งประเทศ หรือราว 33 ล้านคน ต่อมา ครม. สั่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมคนไทยทุกคนกุมภาพันธ์ | นำเข้า 2 แสนโดส

เริ่มฉีดวัดชีนให้แก่

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น สมุทรสาคร, ระยอง, ชลบุรี 2 หมื่นคน

- กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่นๆ จำนวน 1.8 แสนคน


มีนาคม | นำเข้า 8 แสนโดส

เริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้แก่กลุ่มแรก และฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดานหน้าในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกและภาคใต้ 6 หมื่นคน

- กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่นๆ จำนวน 5.4 แสนคน

เมษายน | นำเข้า 1 ล้านโดส

- ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้แก่ กลุ่มที่ได้รับวัคซีนนำเข้าเข็มแรกเดือน มี.ค. 2 แสนคน

- ฉีดให้ประชาชน 4 แสนคน


พฤษภาคม | นำเข้า 26 ล้านโดส

- ฉีดให้ประชาชน 13 ล้านคน แต่ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบการแจกจ่ายวัคซีน


ขอบคุณข้อมูล : บีบีซีไทย - BBC Thai