ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เริ่มใช้วันนี้ (วันที่ 4 มกราคม 2564) ใช้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด มาพร้อม 8 มาตรการควบคุม COVID-19 ห้ามใช้อาคาร สถานที่เสี่ยงแพร่โรค ห้ามการบริโภคสุราในร้านอาหารจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร

2.จังหวัดกาญจนบุรี

3.จังหวัดจันทบุรี

4.จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.จังหวัดชุมพร

6.จังหวัดชลบุรี

7.จังหวัดตราด

8.จังหวัดตาก

9.จังหวัดนครนายก

10.จังหวัดนครปฐม

11.จังหวัดนนทบุรี

12.จังหวัดปทุมธานี

13.จังหวัดประจวบศีรีขันธ์

14.จังหวัดปราจีนบุรี

15.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16.จังหวัดเพชรบุรี

17.จังหวัดราชบุรี

18.จังหวัดระนอง

19.จังหวัดระยอง

20.จังหวัดลพบุรี

21.จังหวัดสิงห์บุรี

22.จังหวัดสมุทรปราการ

23.จังหวัดสมุทรสงคราม

24.จังหวัดสมุทรสาคร

25.จังหวัดสุพรรณบุรี

26.จังหวัดสระแก้ว

27.จังหวัดสระบุรี

28.จังหวัดอ่างทอง

8 มาตรการควบคุมโควิด-19

ข้อ 1  ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

สิ่งที่ทำได้คือ

- เรียนทางไกล ออนไลน์

- ใช้สถานที่เป็นที่ความช่วยเหลือ อุปการะแก่บุคคล

- ใช้สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาต จากผู้ว่าฯ

- โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดทำการสอนได้


ข้อ 2  ห้ามจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือ สิ่งของต่างๆ

โดยให้ผู้ว่าฯ กําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่


ข้อ 3  ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด


ข้อ 4

- การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จํานวนผู้นั่งกินในร้าน การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรค หรืออาจให้เป็นลักษณะของการนํากลับไปกินที่บ้าน

- ห้ามการดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

- ร้านที่เปิดได้ตามเวลาปกติ คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด


ข้อ 5 ผู้ว่าฯมีอำนาจในการสั่งปิด จํากัด หรือห้ามการดําเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะหรือสั่งให้งดการทํากิจกรรมอื่นในเขต พื้นที่รับผิดชอบ


ข้อ 6 มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการ ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

- ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


ข้อ 7 ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน ทำงานเหลื่อมเวลา work from home


ข้อ 8 ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่ตามที่เห็นสมควร