เปิด 7 เงื่อนไข โครงการ ‘เที่ยวไทยวัยเก๋า’ แพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ แจกสูงสุดไม่เกิน 5 พันบาทต่อคน ดึงกลุ่มผู้สูงอายุ 1 ล้านคนเดินทางเที่ยวในประเทศวันธรรมดาผ่านบริษัทนำเที่ยว

เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ 'เที่ยวไทยวัยเก๋า' มี 7 เงื่อนไข ได้แก่


1. เป้าหมายผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวต้องเกิน 1 ล้านคน

2. วงเงินงบประมาณในการจัดทำโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” 5,000 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงินงบประมาณเดิมภายใต้โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยมีราคาแพ็คเกจทัวร์เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท และมีระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

4. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

5. บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

6. รัฐสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

7. บริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย