คณะรัฐมนตรีอนุมัติ! ร่างกฎกระทรวงความเร็วยานพาหนะ บนทางหลวงแผ่นดิน, ทางหลวงชนบท ที่มีช่องเดินรถทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถขึ้นไปมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้นและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ใช้ความเร็วได้ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเลนขวาห้ามใช้ความเร็วต่ำกว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง


ขณะที่รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ไม่ว่าตลอดทางเดินรถหรือช่วงใดช่วงหนึ่ง ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับไม่เกินอัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้น ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณรถ หรือเหตุขัดข้องอื่นอันมีเหตุผลสมควรแก่กรณี