ทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเตรียมเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ในการแสดงตนขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ไม่สามารถใช้ #สูติบัตร เป็นเอกสารแสดงตนได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเอกสารที่สามารถใช้ยืนยันตัวตน ผู้โดยสารสัญชาติไทย สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี

 • สูติบัตร
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • หนังสือเดินทาง (Passport)


เอกสารที่สามารถใช้ยืนยันตัวตน ผู้โดยสารสัญชาติไทย สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • ใบสุทธิพระสงฆ์
 • หนังสือเดินทาง (Passport)


เอกสารที่สามารถใช้ยืนยันตัวตน สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัญชาติไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • บัตรประจำตัวคนต่างด้าว
 • เอกสารของผู้อพยบหรือผู้ลี้ภัยที่ใช้บัตรระบุตัวตนที่ออกโดยองค์การสหประชาชาติ
 • เอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐของไทยในการระบุตัวตน เช่น ใบใบอนุญาตขับรถสำหรับคนต่างชาติที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก, ใบอนุญาตการทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ : เอกสารที่ใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินต้องเป็นเอกสารฉบับจริง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก : AOT Official