กระทรวงสาธารณสุขบรรจุโรคมะเร็ง เข้าโครงการ 30 บาท รักษาโรงพยาบาลรัฐได้ทุกที่ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 64 สามารถให้บริการได้ทันที เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมยกระดับคุณภาพโรงพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถการรักษา เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เริ่มให้คีโม ถึงบ้านผู้ป่วย ส่งผลให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยดีขึ้น

ทางด้านกรมการแพทย์ได้พัฒนา 4 โปรแกรม ขึ้นมารองรับนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ๆ มีความพร้อม ได้แก่

1.โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB) ที่ต่อยอดเป็น TCB Plus เพื่อให้ใช้ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วย

2.The One Program เพื่อใช้บริหารจัดการคิวในการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และการรักษาด้วยรังสีรักษาและเคมีบำบัด โดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถเลือกประเภทการตรวจหรือรักษา เช่น การทำ MRI, แมมโมแกรม, ซีทีสแกน ซึ่งแต่ละบริการจะระบุจำนวนโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้บริการ เมื่อเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการแล้ว สามารถเลือกวันและเวลาที่ผู้ป่วยสะดวกได้ ซึ่งจะมีตารางให้เห็นว่า รอบบริการไหนที่มีคิวเต็มแล้วหรือยังว่างอยู่ คล้ายการชมภาพยนตร์ที่สามารถเลือกภาพยนตร์ที่ชอบ เลือกโรงหนัง เลือกรอบเวลาและที่นั่งตามสะดวก

3.โปรแกรม DMS bed Monitoring เพื่อใช้บริหารจัดการเตียง

4.แอปพลิเคชัน DMS Telemedicine ที่ใช้นัดคิวเพื่อรับการปรึกษาทางไกล (Tele-Consult) กับแพทย์ได้ ขอนัดรับยา ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์