ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้ากับบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 26 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย 13 ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2564

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19