กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้ลงทะเบียนจ้างงานเด็กจบใหม่กว่า 2.6 แสนอัตราโดยทางกรมการจัดหางานจะอุดหนุนค่าจ้างให้กับสถานประกอบการเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน/คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564


ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ผู้จบการศึกษาใหม่ต้องมีสัญชาติไทย /  ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน
2.อายุไม่เกิน 25 ปี  หรือ หากเกิน 25  ปี ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษาพ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563
3.ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ในนาม "ชื่อลูกจ้างเข้าร่วมโครงการฯ" เพื่อรับโอนเงินค่าจ้างจากนายจ้าง และเงินสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน


วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

  1. ระดับปริญญาตรี ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,400 บาท(ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง)
  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,690 บาท (ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง)วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

1.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

2.ลงทะเบียนผ่าน Application จ้างงานเด็กจบใหม่.com ทั้งทาง App Store และ Google Play


ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.ระบุตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และสถานที่ที่ต้องการทำงาน

2.รอผู้ประกอบการติดต่อกลับเพื่อตกลงรายละเอียด

3.ผู้ประกอบการตอบรับการจ้างงาน

4.รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการฯ

5.ลงนามข้อตกลงตามรายละเอียดที่ตกลง

6.ผู้ประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ตกลงร่วมงานกัน

*(หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน 15 วัน และให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบ)


ในส่วนนายจ้าง/ผู้ประกอบการ

1.ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15  ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ

2.ทำสัญญาจ้างผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการ สถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่ทดแทนได้

3.นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน) ให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยและกรมการจัดหางานจะโอนเงินอุดหนุนค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้างตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน/คน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยกรมการจัดหางานจะโอนให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ปริญญาตรีจำนวน 7,500 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จำนวน 5,750 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 4,700 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)จำนวน 4,345 บาท ส่วนที่เกินนายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้กรมการจัดหางานจะจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างให้ลูกจ้างที่เข้ารวมโครงการนับตั้งแต่วันที่อนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ กรณีที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ หลังวันที่ 24 ของเดือนเป็นต้นไปจะได้รับเงินอุดหนุนค่าจ้างจากกรมการจัดหางานในเดือนถัดไป


ที่มา : กรมการจัดหางาน