เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 

โดยผู้ที่ใช้บริการรถแท็กซี่เดินทางไปสนามบิน หรือ เดินทางจากสนามบินกลับที่พัก และมีสัมภาระจะต้องเสียค่าขนสัมภาระด้วย ในอัตราเริ่มต้นชิ้นละ 20 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100 บาทโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือ TAXI-METER ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการปรับค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษดังนี้


การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือ ความสูงด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาทแต่ถ้าสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือ ความสูงด้านใด ด้านหนึ่งไม่เกิน 26 นิ้ว แต่มีจำนวนเกินกว่าสองชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป ในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท


สัมภาระกีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือ เครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาทเช่นเดียวกับสัมภาระที่เป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่อง และที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวม หรือ หีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการอัตราที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือ หีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาท


โดยการเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ให้เรียกเก็บได้ในกรณี การจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ การจ้างจากสถานที่อื่นไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการ ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้าง