โครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 63 ระหว่างเวลา 06.00 น. - 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง จนกว่าจะครบจำนวน


สิทธิ์คงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิ์ภายในกำหนด 14 วัน นำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิ์

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1.เป็นผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งมาก่อน หรือ

2.เป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จ

3.สัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์

4.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5.ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้