โควิด-19

  • เชื้อ : ไวรัสซาร์ส โควี 2 
  • กลุ่มเสี่ยง : ทุกกลุ่มวัย, มีประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง, อาการรุนแรงในกลุ่ม โรคปอดเรื้อรั้ง ความดันโลหิต โรคมะเร็ง
  • อาการ : มีอาหารป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป, ไอ, มีน้ำมูก, เจ็บคอ และหายใจเหนื่อยหอบ
  • ความรุนแรง : อัตราเสียชีวิต 2.3%
  • การป้องกัน : ไม่มีวัคซีนป้องกัน, ล้างมือ, ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า, หลีกเสี่ยงการไปสถานที่แออัด และเว้นระยะห่าง 1 -2 เมตร

ไข้หวัดใหญ่

  • เชื้อ : ไวรัสไข้หวัดใหญ่
  • กลุ่มเสี่ยง : ทุกกลุ่มวัย, อาการรุนแรงในกลุ่ม ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
  • อาการ : มีไข้สูง, ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ, คัดจมูก, น้ำมูกใส และไอแห้งๆ
  • ความรุนแรง : อัตราเสียชีวิต 0.01% ผู้ป่วย 80.9% มีอาการไม่รุนแรง
  • การป้องกัน : มีวัคซีนป้องกัน, ล้างมือ, ใส่หน้กากอนามัย/ผ้า, หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด


ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข