อันยอง~ ใครที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วอยากเรียนภาษาเกาหลี มาลงทะเบียนด่วน! เรียนฟัง-พูดภาษาเกาหลีฟรี! ในรูปแบบออนไลน์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็สคอร์สที่เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง จบคอร์สได้ใบประกาศนียบัตรด้วยนะ


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 • ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
 • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 4 ชั่วโมง 55 นาที
 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 2 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์


คุณสมบัติของผู้เรียน

 • นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจ


เกณฑ์การวัดผล

 • แบบทดสอบก่อนเรียน 10%
 • แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 50%
 • กิจกรรม Discussion
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%


เกณฑ์การประเมิน : ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์ เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 64

ลงทะเบียนได้ที่ : การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2 (Korean Listening - Speaking 1-2)