กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครแรงงานไปทำงานที่เกาหลี แรงงานด้านเกษตร-ปศุสัตว์-ก่อสร้าง จำนวน 2,691 คน เปิดรับสมัครวันที่ 28-31 ตุลาคม 63ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS – TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยลงทะเบียนและจองคิวในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่จะสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2Tm6gV3 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 63 จนถึงวันปิดรับสมัคร


ประเภทงานที่เปิดรับสมัคร

 • งานเกษตรและปศุสัตว์ รับสมัครทั้งชายและหญิง
 • งานก่อสร้าง รับสมัครเฉพาะเพศชาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และวัณโรค
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง และไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป


หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วนจำนวน 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ


ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่

1.ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

2.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี

4.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น.

5.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28–30 ต.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน