เงินชราภาพ ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุน ประกันสังคม จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินบำเหน็จชราภาพ และเงินบำนาญชราภาพ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายงินสมทบของผู้ประกันตนคนนั้นๆเงินบำเหน็จ จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว

1.ส่งเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน

2.ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

3.มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย


สูตรคำนวณ

  • จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน = ได้รับเงินสมทบผู้ประกันตนฝ่ายเดียว
  • จ่ายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไป = ได้รับเงินเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ


ในกรณีผู้รับเงิน “บำนาญชราภาพ” ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนเสียชีวิต


เงินบำนาญ จ่ายรายเดือนตลอดชีวิต

1.เงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป

2.มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

3.ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือออกจากงาน

4.ฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท


สูตรคำนวณ

  • จ่ายครบ 180 เดือน - ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่นำส่งเงินสมทบ x 20%
  • ถ้าจ่ายเกิน 180 เดือน - บวกเพิ่มให้อีกปีละ 1.5%