สำหรับใครที่ชอบเดินป่า ซึมซับธรรมชาติ ดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่ยอดหัวสิงห์ สูงประมาณ 1,927 เมตร จากระดับน้ำทะเล เปิดให้จองแล้วทั้งแบบ ไป-กลับ และแบบค้าง 1 คืน มีขั้นตอนการจองยังไงมาดูเลย
วันที่เปิดให้จอง : เปิดให้จองแล้วตั้งวันนี้เป็นต้นไป

วันที่เปิดให้ขึ้นดอย : วันที่ 1 พฤศจิกายน 63 - 21 กุมภาพันธ์ 64


สามารถเข้าศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางศึษาธรรมชาติดอยม่อนจองแบบไปกลับ หรือ พักค้างคืน ณ บริเวณที่กำหนด เป็นเวลา 1 คืน เท่านั้น โดยจำกัดจำนวนคนต่อพื้นที่รองรับการพักแรมด้วยเต็นท์ ไม่เกิน 400 คน/คืน


เอกสารที่ใช้

1.คำร้องขออนุญาตใช้พื้นที่ซึ่งทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ

(ลายเซ็น) แล้ว

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องมีลายมือซื่อ (ลายเซ็น) ของ

เจ้าของเอกสารลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

3.กรณีไปเป็นกลุ่ม ใช้แบบคำร้องแผ่นเดียว แต่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/

สำเนาหนังสือเดินทาง ของทุกคนที่จะเข้าพื้นที่ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าพื้นที่ กรณีพักแรม

1.เข้าไปกรอกข้อมูลแบบคำร้องได้ที่ : https://bit.ly/3nQFdz9

2.เมื่อได้รับอีเมลตอบกลับ ให้ทำการสั่งพิมพ์แบบคำร้องเพื่อทำการลงลายมือ (ลายเซ็น)

3.ส่งเอกสารคำร้อง 3 ช่องทาง

3.1) ส่งด้วยตัวเองได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

3.2) ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

ที่อยู่ : 153 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053233337

3.3) ส่งทางอีเมล ให้ทำการสแกนแบบคำร้องที่ลงลายมือชื่อแล้ว, สแกนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้ที่จะเข้าพื้นที่ทุกคน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และทำการส่งไฟล์ไปในฉบับเดียวกันในครั้งเดียว (ห้ามแยกส่งเป็นหลายครั้งหลายอีเมล)

4.รอรับแบบคำร้องที่มีการลงนามอนุญาต ซึ่งหน่วยงานจะส่งกลับไปแจ้งให้ทราบเป็นหลักฐานทางอีเมลอีกครั้ง


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 233 337 (ในวันและเวลาราชการ)