ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือสายการบินต่างๆ พิจารณาปรับเปลี่ยนเวลา ทำการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย  โดยระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563) มีเที่ยวบินที่แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 38 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินยกเลิกจำนวน 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวน 22 เที่ยวบิน

พร้อมกับย้ำ! ห้ามปล่อยเด็ดขาดในพื้นที่ 5 อำเภอ ซึ่งอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ หรือ Toffy Zone ได้แก่ 

1.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกตำบล

2.อำเภอหางดง ครอบคลุมทุกตำบล  

3.อำเภอสารภี ใน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาล และหนองผึ้ง

4.อำเภอแม่ริม ใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนแก้ว ริมใต้ และแม่สา

5.อำเภอสันทราย 1 ตำบล คือ ตำบลหนองหาร


ถึงแม้ว่าเที่ยวบินที่ทำการบินตามตารางเวลาปกติ สายการบินจะทำการยกเลิกเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว แต่สนามบินเชียงใหม่ก็ยังเป็นสนามบินที่ใช้สำรองให้อากาศยานที่มีเหตุขัดข้องจำเป็นต้องขอลงจอดฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนปล่อยโคมลอยในเขต Toffy Zone ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ที่มา : CHIANGMAI NEWS