กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำ ‘โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย โควิด-19’ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 200,000 ชุด ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจปลูกพืชผักสวนครัว ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็นแหล่งอาหารทานภายในครัวเรือน โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000 ชุด


1 ครัวเรือน จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู


สำหรับผู้สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/333kArb เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน