สำหรับใครที่มีสิทธิประกันสังคม แล้วต้องการตรวจสุขภาพฟัน สามารถทำได้โดยใช้สิทธิประกันสังคม เบิกกี่ครั้งก็ได้ใน 1 ปี จนกว่าวงเงินจะครบ 900 บาท ซึ่งวงเงินที่ให้จะเป็นแบบปีต่อปี หากหมดปีนั้นแล้วมีวงเงินเหลือจะโดนหักทิ้งทันที ไม่สามารถนำไปทบยอดในปีถัดๆ ได้ ส่วนใครใช้สิทธินี้ได้บ้างและต้องใช้สิทธิอย่างไร ไปดูกันคนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำฟันประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สำคัญคือจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน โดยจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ได้


ในส่วนของการเบิกนั้น สามารถเข้าใช้บริการทันตกรรมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลเฉพาะส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับ


เพียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ ‘ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย’ และแสดงบัตรประชาชนเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่าย


ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์