ประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ตามมาตรการชดเชยรายได้ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยามาก่อน โดยการโอนเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตนภายใน 28 สิงหาคม 2563 นี้แน่นอน

โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 28 สิงหาคม นี้ สำหรับผู้ใช้ธนาคารกรุงไทย ส่วนผู้ที่ใช้ธนาคารอื่น ๆ เงินจะโอนเข้าวันที่ 31 สิงหาคม เมื่อโอนเงินแล้วจะมีการจัดส่ง SMS แจ้งเตือนให้ผู้ประกันตนทราบทันที


คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา

1.ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

2.มีสัญชาติไทย

3.กิจการต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563

4.ยังจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป

5. ต้องเป็นคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากทั้งของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th


ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน