คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยในเดือนตุลาคม 63 ซึ่งได้มีการหารือในคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 (ศบศ.) ว่าจะมีผลกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เศรษฐกิจด้านการรักษาโรค และเศรษฐกิจภาพรวม ของในประเทศไทยอย่างไร เพราะเป็นรายได้สำคัญของประเทศ แม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ก็มีคนอยู่ไม่กี่ล้านคนที่จะเที่ยว ซึ่งรองรับนักลงทุนต่างประเทศที่หายไปไม่ได้

เน้นย้ำว่าต้องหามาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศที่เหมาะสม ค่อยๆ ผ่อนปรน ซึ่งต้องมีมาตรการรองรับ


ในส่วนของทำท่องเที่ยวภูเก็ตโมเดล เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง และต้องผ่านการพิจารณา ศบศ. ให้ชัดเจนในเรื่องรายละเอียดก่อนที่เข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง


ที่มา : https://bit.ly/2QlZjlc