ททท. ประกาศผลรายชื่อ 25 ชุมชนท่องเที่ยวชนบท และ 100 ชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งร่วมกับ 40 องค์กรจัดการประกวดเพื่อยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย และขยายผลสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติส่งเสริมด้านการตลาดสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้การจัดการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยว มีทั้งหมด 2 ประเภทรางวัล 10 สาขา ได้แก่

1. ประเภทสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท มี 5 สาขารางวัล ดังต่อไปนี้

- สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

- สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

- สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

- สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

- สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

2. ประเภทสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มี 5 สาขารางวัล ดังนี้

- หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

- หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

- หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

- หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย


ในส่วนของ 25 ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่ได้รับการประกาศในแต่ละประเภทสาขา มีดังต่อไปนี้

1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

1. วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

– ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

– วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

– กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

– ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

2. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

– วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี

– ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร

– กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี

– ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

3. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

– โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

– หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

– บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง

– ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

– ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

4. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

– วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่

– ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท

– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

– การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล

– วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

– ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

– ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

– ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

– วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

– วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง

สุดยอด 100 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้

1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

– ชุมชนนาตีน จังหวัดกระบี่

– ชุมชนบ้านบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

– ชุมชนจักสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

– ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่

– ชุมชนบ้านเมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่

– ชุมชนบ้านเขากอบ จังหวัดตรัง

– ชุมชนบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี

– ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่

– ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร

– ชุมชนบ้านนาสะแบง จังหวัดยโสธร

– ชุมชนบ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี

– ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

– ชุมชนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

– ชุมชนบ้านบึงไม้ (รากไม้ตกแต่ง) จังหวัดสระบุรี

– ชุมชนบ้านชัยอุดม จังหวัดสุโขทัย

– ชุมชนหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

– ชุมชนบ้านยางทอง จังหวัดอ่างทอง

– ชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า (งานจักสาน) จังหวัดอ่างทอง

– ชุมชนบ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ

2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

– ชุมชนเมืองลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

– ชุมชนบ้านสรรพยา จังหวัดชัยนาท

– ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี

– ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน

– ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน

– ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก

– ชุมชนบ้านทองหลาง จังหวัดพิษณุโลก

– ชุมชนบ้านร่องใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี

– ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดลำพูน

– ชุมชนบ้านผาหนาม จังหวัดลำพูน

– ชุมชนบ้านกุดป่อง จังหวัดเลย

– ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

– ชุมชนบ้านริมคลอง (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) จังหวัดสมุทรสงคราม

– ชุมชนบ้านทับทิมสยาม จังหวัดสระแก้ว

– ชุมชนบ้านถ้ำผึ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

– ชุมชนบ้านโคกน้อย จังหวัดอุดรธานี

3. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

– ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร

– ชุมชนบ้านน้อย จังหวัดขอนแก่น

– ชุมชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

– กลุ่มชุมชนบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง

– ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

– ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา

– ชุมชนบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช

– ชุมชนซอยสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี

– ชุมชนบ้านบาลา จังหวัดนราธิวาส

– ชุมชนบ้านนากอ จังหวัดนราธิวาส

– ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน

– ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์(กาแฟ) จังหวัดน่าน

– ชุมชนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

– ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี

– ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม (กาแฟ) จังหวัดลำปาง

– ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย จังหวัดสกลนคร

– ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา

– ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

– ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ

– ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

– ชุมชนบ้านสหกรณ์(เกลือ) จังหวัดสมุทรสาคร

4. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

– ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น

– ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดขอนแก่น

– ชุมชนบ้านสันทางหลวง (ไทยอง) จังหวัดเชียงราย

– ชุมชนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง

– ชุมชนบ้านพิมาน (ภูไท) จังหวัดนครพนม

– ชุมชนบ้านดู่นอก จังหวัดนครราชสีมา

– ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา

– ชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

– ชุมชนบ้านวังหอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

– ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน

– ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์

– ชุมชนบ้านลานข่อย จังหวัดพัทลุง

– ชุมชนบ้านบางหวาน จังหวัดภูเก็ต

– ชุมชนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต

– ชุมชนบ้านป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– ชุมชนบ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร

– ชุมชนบ้านสระโบสถ์ จังหวัดราชบุรี

– ชุมชนบ้านศรีดอนมูล จังหวัดลำปาง

– ชุมชนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน

– ชุมชนบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย

– ชุมชนบ้านกุดจิ จังหวัดสกลนคร

– ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา

– ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

– ชุมชนบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์

– ชุมชนบ้านหนองกุงพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู

– ชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ จังหวัดอุดรธานี

– ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี

– ชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี

– ชุมชนบ้านเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

– ชุมชนบ้านสะนำ จังหวัดอุทัยธานี

5. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

– ชุมชนบ้านปางห้า จังหวัดเชียงราย

– ชุมชนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

– ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่

– ชุมชนบ้านกิวเลน้อย จังหวัดเชียงใหม่

– ชุมชนบ้านสันป่าม่วงกลาง จังหวัดพะเยา

– ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่

– ชุมชนบ้านพุงหลวง จังหวัดแพร่

– ชุมชนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– ชุมชนบ้านศรีล้อมแสงเมือง จังหวัดลำปาง

– ชุมชนบ้านแพะ จังหวัดลำพูน

– ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

– ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

– ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

– ชุมชนบ้านเมืองบางโพธิ์งาม จังหวัดหนองคาย


ทั้งนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แจ้งว่าการจัดประกวดในครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดประกวดรางวัลท่องเที่ยวชุมชนครั้งประวัติศาสตร์ที่บูรณาการทำงานร่วมกันจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 40 องค์กร จากวันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยทุกชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และปิดท้ายด้วยการให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตเพื่อให้ได้ผลตัดสินที่เป็นเอกฉันท์รอบด้านครบทุกมิติ รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จึงเป็นรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับผู้ชนะจากการประกวดครั้งนี้ นอกจากจะได้รับโล่รางวัลแล้วยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดขยายผลทางการตลาดและขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Airbnb เป็นต้น 


สำหรับการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท จะดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงานจะร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสิน ขณะเดียวกัน ททท. ยังได้ให้ความสำคัญกับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมโหวตเลือกสุดยอดชุมชน และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 2 ด้าน ทั้งจากคะแนนพิจารณาของกรรมการ 70% และ คะแนนโหวตจากนักท่องเที่ยว 30% โดย ททท.จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day ในส่วนของรางวัลสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัล ในช่วงปลายปี 2563 นี้ 


ที่มา : https://bit.ly/2BOyouP

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เตรียมเปิดให้เที่ยว 1 สิงหาคมนี้ : https://www.chillpainai.com/scoop/12133

ไต้หวันขยายฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทยต่อไปอีก 1 ปี : https://www.chillpainai.com/scoop/12130

10 รถตู้เที่ยวเชียงใหม่ให้เช่าพร้อมคนขับ นั่งรถสบายๆ ไปเที่ยวกัน : https://www.chillpainai.com/scoop/12110