ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. (TATIC) ได้ทำการสำรวจข้อมูลคนไทยทั่วประเทศ แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศของคนไทยในช่วงปี 2563 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้1.คนไทยยังคงมีความเชื่อมั่นสูงถึงระดับ 83.78% ต่อภาพรวมของภาวะการท่องเที่ยวภายในประเทศภายในปีนี้ ปัจจัยในการเลือกจุดหมายปลายทาง 84.51% เลือกจากความสวยงามของธรรมชาติ ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนที่ทำให้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 57.01% ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีการรักษาความสะอาด


2.รูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว 83.69% จะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่อีก 16.31% จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด เนื่องจาก ไม่มีเวลาว่างเพียงพอและยังไม่ค่อยมั่นใจต่อมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนข้อขัดข้องจากมาตรการควบคุมการให้บริการต่างๆ ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่


3.การเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเฉลี่ย 13,081 บาท/ทริป โดยจะเดินทางเป็นกลุ่มเฉลี่ย 4 คน ส่วนใหญ่ 75.69% จะเดินทางแบบค้างคืน


4.จุดหมายปลายทางยอดนิยม 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ กาญจนบุรี กรุงเทพฯ กระบี่ และ ชลบุรี


5.พาหนะที่คาดว่าจะใช้ในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด 70.41% รองลงมาคือเครื่องบิน 9.41% และ การเช่ารถยนต์ 6.41%6.ประเภทที่พักที่สนใจเข้าพัก 41.29% สนใจพักแบบรีสอร์ท 38.28% พักแบบโรงแรม ส่วน 21.08% พักบ้านเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว


7.กิจกรรมที่สนใจระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว คือ ถ่ายรูป 73.24% ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ 56.73% ไหว้พระ/ขอพร 47.59% ช้อปปิ้ง 46.18% และขับรถเที่ยว 44.95%


8.ความคิดเห็นในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 51.17% เห็นว่า ควรรอระยะเวลาที่เหมาะสม ขณะที่ 16.57% เห็นด้วย แต่ต้องมีเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการระวังการแพร่เชื้อที่เป็นมาตรฐานสากลที่มา : https://bit.ly/3jFFRgz