ใครอยากไปเที่ยวน่านเตรียมตัว จังหวัดน่านประกาศปลดล็อกที่พักพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัด 4 มิ.ย. นี้เป็นต้นไป

หลังจากที่จังหวัดน่านเริ่มทยอยคลายล็อกสถานประกอบการประเภทที่พักจำนวนหนึ่งไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดมีข่าวดี เมื่อมีประกาศจังหวัดน่านยกเลิกการปิดโรงแรมที่ได้รับการอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักในลักษณะเดียวกัน โดยกำหนดให้โรงแรมและสถานประกอบการที่มีความพร้อมและได้ดำเนินการตามข้อกำหนด คำสั่งและมาตรการที่ราชการ รวมทั้งที่จังหวัดน่านกำหนด ดังต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดกิจการ/กิจกรรมได้ โดย

1.ผ่านการประเมินตามแบบประเมินของกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน และมาตรการอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด 

2. เป็นผู้ลงทะเบียน และเข้าใช้งานในแอปปลิเคชั่น "ไทยชนะ"


นอกจากนี้ จังหวัดน่านยังผ่อนปรน เปิดแหล่งท่องเที่ยวให้ทุกคนสามารถเดินทางทางเข้ามาจังหวัดน่าน ทั้งทางบก และทางอากาศ โดยรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่เปิดให้บริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) มีดังนี้

- วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

- วัดภูมินทร์

- วัดมิ่งเมือง

- โฮงเจ้าฟองคำ

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

- หอศิลป์ริมน่าน

- ชุมชนบ่อสวก

- วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง

- วัดศรีมงคล (ก๋ง)

- กลุ่มทอผ้าไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ บ้านดอนมูล

- กลุ่มทอผ้าจันทร์สม

- วัดภูเก็ต

- กลุ่มทอผ้าไทลือบ้านเก็ต (ป้าหลอม)

- แพวผ้าฝ้าย

- ลำดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ

- โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท

- ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ แฟคทอรี 


**ทั้งนี้ ผู้ที่มีภูมิลําเนา/นักท่องเที่ยว/อื่นๆ ทุกคนยังคงต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิ (หน้าด่าน) ดังนี้

การคัดกรองเบื้องต้น

1. หากมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 ต้องพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

2. ผู้ที่มีอุณหภูมิ น้อยกว่า 37.5 สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้

3. ผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยง ต้องกรอกแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ลงนามรับรอง นํามายื่นให้สถานประกอบการ (โรงแรม/ที่พัก)


ผู้มีภูมิลําเนาจังหวัดน่าน (พักภูมิลําเนา) วิธีปฏิบัติ

1. พบผู้นํา/อสม. ในพื้นที่ ประเมินอีกครั้ง

หากมาจากจังหวัดไม่เสี่ยง

- ปฏิบัติตัวตามมารตรการป้องกันโรคของจังหวัดน่าน

- ดําเนินชีวิตได้ตามวิถีแนวใหม่ (New Normal)

หากมาจากจังหวัดเสี่ยง

- เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Monitoring)

- เสี่ยงสูง ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน และรายงานเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ในพื้นที่ทันที


ผู้ที่มีภูมิลําเนาอื่น/นักท่องเที่ยว (พักสถานประกอบการ) วิธีปฏิบัติ

1. Checked – in ที่พัก : ต้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และบันทึกข้อมูล ณ ที่พัก

2. ตรวจวัดอุณภูมิ พร้อมนําส่งแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านแก่สถานประกอบการ

หากมาจากจังหวัดไม่เสี่ยง

- ปฏิบัติตัวตามมารตรการป้องกันโรคของจังหวัดน่าน

- ดําเนินชีวิต/ท่องเที่ยวได้ตามวิถีแนวใหม่ (New Normal)

หากมาจากจังหวัดเสี่ยง

- เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Monitoring)

- เสี่ยงสูง ต้องกักตัว 14 วัน (สถานประกอบการที่จัดไว้ หรือสถานพยาบาล) รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที


รายชื่อจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอสันกำแพง) นนทบุรี นราธิวาส ปราจีนบุรี ภูเก็ต ยะลา และ สมุทรปราการ โดยผู้เดินทางมาจากจังหวัดหรือพื้นที่ข้างต้นจะต้องเข้ารับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง

- ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน กรณีมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self montoring)

- หากมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้กักตัวอยู่ภายในบ้านหรือที่พักของตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา 14 วัน 

หมายเหตุ : หากเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต กรอกแบบคัดกรองฯ และนําไปรายงานตัวต่อ พนักงานควบคุมโรคทันที ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน (กักตัว 14 วัน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 


**สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน บางแห่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้ว แต่ยังมีบางแห่งที่ไม่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล สอบถาม และตรวจสอบ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 


สอบถามข้อมูลการเดินทางจังหวัดน่าน

1.ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

- นายอำเภอเกรียงไกร เวชนุรักษ์

โทร 081 867 2547

- หัวหน้าด่าน ปลัดจวน จันเครื่อง

โทร 063 902 1168

2.ด่านบ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง

- นายอำเภอ ชัยพล โรจวิสิฐ

โทร 081 867 2575

- หัวหน้าด่านปลัดรัฐวิชญ ตันแก้ว

โทร 063 902 1888

3.ด่านบ้านสะเกิน ตำบลยอด

อำเภอสองแคว

- นายอำเภอ สมเกียรติ อาจสังข์

โทร 081 867 2592

- หัวหน้าด่านปลัดสิทธิศักดิ์ วงค์ชูแก้ว

โทร 063 902 1188


สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานน่าน

โทร. 054 711 217-8 :: 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

ที่มา : FB : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน