คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีมีคำสั่ง ให้เปิดดำเนินการในสถานที่ที่ได้มีคำสั่งให้ปิดไว้เป็นการชั่วคราวทั้งกิจการโรงแรมประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมถึงตลาดพลอย ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีมีมีมติให้ผ่อนคลายสามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ดังนี้

1.โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 ตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรมให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

2.ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์และบริเวณใกล้เคียงที่เปิดทำการทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นตันไป

โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเรื่องเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหรือตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย


ที่มาเพจ : จันทบุรี


บทความที่เกี่ยวข้อง

15 โฮมสเตย์จันทบุรี กินปู ดูเหยี่ยว พร้อมราคาแพ็คเกจ อัพเดทใหม่ 2020!

ทริปชิลๆ ใกล้กรุง ขับรถไปเที่ยวจันทบุรี 2 วัน 1 คืน กินปูดูเหยี่ยว คนละไม่เกิน 2,500 บาท