ทางเพจเฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้โพสต์ประกาศยกเลิกปิดโรงแรมในจังหวัดน่านแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีความคลี่คลายไประดับหนึ่ง อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้ลงมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ให้ยกเลิกการปิดโรงแรม เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคม 2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีความคลี่คลายไประดับหนึ่ง อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้ลงมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ให้ยกเลิกการปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ภายใต้เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด และหากปรากฎว่ากลับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้นก็อาจจะระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วนหรือทั้งหมดได้

โดยโรงแรมและสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกันดังกล่าว มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่งและมาตรการ ดังต่อไปนี้

1.ผ่านการประเมินตามแบบประเมินของกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดน่าน และมาตรการอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

2.เป็นผู้ลงทะเบียน และเข้าใช้งานในแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย


ในส่วนของข้อปฏิบัติในการเดินทางเข้าจังหวัดน่านมีดังนี้


ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

เอกสารประกาศ : https://bit.ly/3bIUdHZ


บทความที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดกาญจนบุรี ปลดล็อกโรงแรม-รีสอร์ทแล้ว !

แม่กำปองเปิดให้เที่ยวชมแล้ว! ห้ามค้างคืน และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

หาดบางแสนยังปิดอยู่! ขอความร่วมมือ งดรวมกลุ่มนั่งดื่มกิน