กรมการจัดหางานเผยรายละเอียดงาน Work from Home วันละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 45 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหนงที่สมัคร

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


จำนวน 

300 อัตรา


ลักษณะงาน 

ปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ / ชุมชนของตนเอง ในลัษณะ Work from Home / Remote Work โดยให้รายงานตัวทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ หรือ Line เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนให้ทราบ
2. สำรวจข้อมูลความต้องการมีงานทำของผู้ว่างงานและข้อมูลความต้องการจ้างงานของนายจ้าง / สถานประกอบการในพื้นที่ / ชุมชน
3. รายงานผลการดำเนินการตามแบบที่กำหนดให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือทางโทรสารหรือ Line
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง


อัตราค่าจ้าง 
วันละ 300 บาท


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

1. เพศชาย/หญิง
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. เป็นผู้ว่างงานทั่วไป โดยเฉพาะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 15-17 เมษายน 2563 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก

1. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ 20 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th (หัวข้อข่าวประกาศรับสมัคร) และติดประกาศ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่ได้ยื่นใบสมัครไว้


วิธีการคัดเลือก

โดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ 21-22 เมษายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่ได้ยื่นใบสมัครไว้


เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีที่คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


การประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อในวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามลำดับคะแนนรวมสูงสุด
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 27 เมษายน 2563

**หมายเหตุสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประกาศยกเลิกประกาศ กรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ทั้งนี้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองจะลงประกาศใหม่อีกครั้งเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล


ขอบคุณที่มา : กรมการจัดหางาน


ชมสกู๊ปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจที่นี่

- เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินประกันสังคม เดือนละ 8,000 บาท

https://www.chillpainai.com/scoop/11729

- ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครงาน วุฒิ ป.6 เงินเดือนสูงสุด 30,000 บาท

https://www.chillpainai.com/scoop/11715

-ของมันต้องมีกับ รวมร้านหน้ากากผ้าน่ารักในไอจี

https://www.chillpainai.com/scoop/11702