โครงการสินเชื่อฉุกเฉินและโครงการสินเชื่อพิเศษ เป็น 1 ใน 8 มาตรการดูแลและเยียวยา ระยะ 2 จากผลกระทบจากโควิด-19 ตามมติของคณะรัฐมนตรี ทางธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น ในวันที่ 15 เมษายน 63 มีรายละเอียดอย่างไรมาดูโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เงื่อนไข

1. วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) หรือ 10 บาทต่อเดือน

3. ผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี

4. ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

5. ไม่มีหลักประกัน


คุณสมบัติ

1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. สัญชาติไทย

3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่น พ่อค้า/แม่ค้า ขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

5. เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี


โครงการสินเชื่อพิเศษ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เงื่อนไข

1. วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

3. ผ่อนชำระคืนสูงสุด 3 ปี

4. ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือสินทรัพย์มาค้ำประกัน


คุณสมบัติผู้กู้

1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. สัญชาติไทย

3. ผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก covid-19 และภัยอื่นๆ

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

5. เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี


ขั้นตอนลงทะเบียน

1. เปิดให้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th เท่านั้น ย้ำ! ไม่ต้องไปทำที่ธนาคาร

2. ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - วันที่ 30 ธันวาคม 2563 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารออมสิน


บทความที่เกี่ยวข้อง : อยู่บ้านรอรับเงิน! วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง : น้ำประปาขอคืนเงินประกันได้! ช่วยเยียวยาผลกระทบโควิด19

บทความที่เกี่ยวข้อง : รวมมาตรการพักชำระหนี้