จากสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงออก มาตรการดูแลผู้โดยที่เติมเที่ยวเดินทาง ด้วยการคืนเที่ยวเดินทางให้ผู้โดยสารระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ที่ยังมีเที่ยวเดินทางคงเหลือ และหมดอายุภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 


ทั้งนี้สามารถนำบัตรโดยสารติดต่อขอรับสิทธิ์ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย ซึ่งเที่ยวเดินทางที่ได้รับสิทธิ์นั้น จะมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้เดินทาง


ขอบคุณข้อมูล : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


บทความแนะนำเพิ่มเติม