ประธานาธิบดีอินเดีย ราม นาถ โกวินท์ ประกาศยกเลิกมาตรา 370 ทำให้ล่าสุด รัฐบาลอินเดียได้แบ่งแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ เป็นหนึ่งอาณาเขต และลาดักห์ เป็นอีกหนึ่งอาณาเขต โดยจะมีผลให้รัฐบาลกลางสามารถเพิ่มการควบคุมทั้งสองดินแดนได้มากขึ้น มีผลเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562
หลังจากที่รัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกมาตรา 370 ทำให้จัมมูและแคชเมียร์ ซึ่งเป็นแคว้นทางเหนือของอินเดีย อยู่ติดกับปากีสถาน และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ต้องกลับมาใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายขึ้นตรงกับรัฐบาลที่กรุงนิวเดลี ตามความตั้งใจของรัฐบาล ที่กล่าวว่าจะพัฒนาผู้คนในแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการลงทุนด้านการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานในลาดักห์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมไปเดินทางไปท่องเที่ยว


นอกจากนี้ อินเดียยังประกาศแยกเลห์ ลาดัก ซึ่งเป็นดินแดนที่มีชาวพุทธอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากออกจากแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ ไปเป็นดินแดนสหภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อพิพาทใหม่กับจีน เนื่องจากดินแดน ‘Aksai Chin’ ในลาดักห์มีปัญหาเรื่องพรมแดนกับจีนอยู่เป็นทุนเดิมแล้ว 


ล่าสุด สถานทูตไทยในอินเดียและปากีสถาน ได้ออกจดหมายเตือนให้ประชาชนไทย หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เพราะกังวลถึงความรุนแรงที่อาจจะเกิดในพื้นที่ และหากสถานการณ์รุงแรงมากขึ้น อาจมีการพิจารณาปิดน่านฟ้า ซึ่งจะกระทบต่อการบินไปปากีสถานหรือเส้นทางยุโรปด้วย


ที่มา :  www.nia.go.th, The MATTER, www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708