วิลล่าโมรีดา (Villa Moreeda)วิลล่าโมรีดา (Villa Moreeda) ( ราชบุรี )

โปรโมชั่น ส่วนลดค่าห้องพัก ลด 20%

เงื่อนไข

- ระยะเวลาการร่วมโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
- การจองห้องพัก ของวิลล่าโมรีดาขึ้นอยู่กับอัตราห้องว่างในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ทำการจองก่อนมีสิทธิ์ในห้องพักและเลือกห้องพักได้ก่อนเสมอ
- ท่านต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 10 วัน
- โปรโมชั่น นี้ใช้ได้เฉพาะ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวัน หยุด ชดเชยต่างๆ
- ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักที่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง วิลล่าโมรีดาไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม
- ทางวิลล่าโมรีดา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงหากมีการใช้ส่วนลดนอกเหนือจากข้อตกลงที่ทางวิลล่าโมรีดาได้กำหนดไว้
- ห้องพัก1 ห้องพัก สามารถเข้าพักได้2 ท่าน รวมอาหารเช้าสําหรับ 2 ท่านแล้ว