โรงแรม ณ เวลา Navela Hotelโรงแรม ณ เวลา Navela Hotel ( ราชบุรี )

ห้องแบบ Superior
- วันธรรมดา ราคา 1,250 บาท (จากราคาปกติ 1,400 บาท)
- วันศุกร์ - เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 1,450 บาท (จากราคาปกติ 1,600 บาท)

ห้องแบบ Superior  With Balony
- วันธรรมดา ราคา 1,450 บาท (จากราคาปกติ 1,600 บาท)
- วันศุกร์ - เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 1,650 บาท (จากราาคาปกติ 1,900 บาท)

ห้องแบบ Suit With Balcony (พักสูงสุด 3 ท่าน)
- วันธรรมดา ราคา 2,450 บาท (จากราคาปกติ 2,700 บาท)
- วันศุกร์ - เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 2,650 บาท (จากราคาปกติ 3,000 บาท)

เงื่อนไข

สงวนสิทธิ์เข้าพักได้ถึง 30 ก.ย 64