Hotel Toscana TradHotel Toscana Trad ( ตราด )

Standard Double Room 1000
Standard Double Room with Balcony 1150
Standard Double Room with Pool view 1300

เงื่อนไข

ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ท่านที่ 3 จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเตียงเสริม ผู้ใหญ่รวมอาหารเช้า 450 บาท / ท่าน ไม่รับอาหารเช้า 300 บาท / ท่าน