พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ประจำรัชกาลที่ 9
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ประจำรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชนร่วมกันสร้างถวายในหลวงครองราชย์ 50 ปี ณ วัดทางสาย @ประจวบคีรีขันธ์